Chat with us, powered by LiveChat

Forsikringsvilkår

Les om våre forsikringsvilkår

Denne spesifikasjon gjelder alle våre kunder som har betalt forsikringspremien i henhold til avtalevilkårene. Les også paragraf ”Forsikring” i leieavtalen.

Last ned pdf >

Denne spesifikasjon gjelder alle våre kunder som har betalt forsikringspremien i henhold til avtalevilkårene. Les også paragraf ”Forsikring” i leieavtalen.

Last ned pdf >

Sammendrag av forsikringsvilkår

Det er et krav i leievatalen at de (kunden) har fullt ut forsikret det gods de lagrer hos oss i hele leie perioden. Vennligst merk at enten du velger å bli inkludert i vår forsikringen eller ikke, så er vårt ansvar angående tap av eller skade på dine eiendeler begrenset ifølge våre salgsvilkår som utgjør en del av vår kontrakt med deg.

Som angitt i leieavtalen, tillater vi å inkludere dekning for fysiske tap og skade på deres lagrede eiendeler som en del av vår forsikrings police.  Dette forutsetter at De har indikert ”Ja/Yes” for dette i selve leieavtalen og at alle fakturerte kostnader til enhver tid er betalt.  Videre detaljer er som følger:

Forsikringsselskap

Amica for AXA Versicherung AG & Others

Maksimum forsikringsdekning

Forsikringen vil i ingen tilfelle dekke mer enn hva som til enhver tid er spesifisert i selve leieavtalen, eller på annet fysisk dokument registert hos utleier. Forsikringssummen skal ikke overskride NOK 500.000 med mindre dette bekreftes skriftlig av oss. Forsikringssummen kan økes mot å betale en høyere premie, forutsatt at assurandøren går med på det.

Dekning

Faktisk fysisk tap av eller skade på dine eiendeler som skyldes brann, lynnedslag, eksplosjon, jordskjelv, storm, oversvømmelse, vann som strømmer ut, tyveri i forbindelse med vold eller makt for å bryte inn eller ut, opprør, streik, siviloppstandelse, ondsinnet skade med mindre annet er angitt i denne avtale, skade som skyldes kjøretøyer, møll og andre skadedyr fra ekstern kilde.

Underforsikring

Det er en forutsetning at oppgitt forsikringsverdi representerer den fulle faktiske verdi av lagret gods. Hvis du unnlater å oppgi den fulle nyanskaffelsesverdien til dine eiendeler i leieavtalen, vil du i tilfelle av et krav bare ha rett til å kreve at assurandøren erstatter en andel av tapet som står i forhold til den nyanskaffelsesverdi du har oppgitt.

Grunnlag for oppgjør av krav

Oppgjør av krav skal foretas på erstatningsbasis, gjennom enten erstatning eller reparasjon. Forsikringsselskapet skal ta med i betraktningen alderen, kvaliteten, nyttegraden og følgelig markedsverdi av artikler ved beregning av oppgjøret.

Dokumenter

Hvor et krav omfatter tap av eller skade på dokumenter. Oppgjørsgrunnlaget skal være at kunden holdes skadesløs for rimelige omkostninger med gjenopptrykking og/eller rimelige omkostninger med ny utgivelse og/eller gjenopprettelse, inkludert hvor aktuelt nye utredninger eller leting for å innhente viktige opplysninger.

Egenandel

Assurandøren skal være fritatt fra å betale de første NOK 1000 for hvert krav per kunde.

Par- og setteklausul

Hvor en artikkel utgjør en del av et par eller et sett, skal assurandøren bare betale for den eller de aktuelle deler som er tapt eller skadet. Ingen betaling skal finne sted for deler som ikke er skadet eller tapt.

Tidsbegrensning for krav

Alle krav må settes frem for oss på det tidspunkt det oppdages, og senest på det tidspunkt eiendelen din fjernes fra enheten.

Begrensninger

Følgende er ikke dekket:

 1. Penger, mynter, barrer, skjøter/obligasjoner, verdipapirer og liknende.
 2. Alle former for levende dyr/organismer, sprengstoff og lett antennelige substanser.
 3. Smykker, klokker, verdifulle stener, frimerker som samlet utgjør en verdi på over NOK 5000.
 4. Pels/ skinn, kunst, parfyme, tobakk, sigarer, sigaretter, øl, vin, brennevin og liknende, mobiltelefoner, datautstyr som i alt overskrider NOK 100.000.
 5. Elektriske artikler som utgjør mer en totalt NOK 100 000. Mekanisk eller elektrisk skade eller forstyrrelse av hvilke som helst mekaniske eller elektriske artikler, medmindre det med rimelighet kan fastslås at dette skyldes at aktuell artikkel har lidd fysisk skade og årsaken til denne er forsikret.  Dette omfatter bla. hvitevarer, brunevarer, datarelatert utstyr etc.
 6. Tap av data og informasjon annet enn kostnadene til tomt data-bærende materiell.
 7. En hvilken som helst følge av krig, invasjon, fiendtlige handlinger som begås av en fremmed makt (enten krig er erklært eller ikke), borgerkrig, opprør, revolusjon, oppstand eller militærmakt eller makt tilranet på annen måte, konfiskasjon eller nasjonalisering eller rekvisisjon eller ødeleggelse av eller skade på eiendom som begås av eller etter ordre fra en hvilken som helst regjering eller offentlig eller lokal myndighet.
 8. Følgetap av ethvert slag eller enhver beskrivelse.
 9. Tap eller skade som skyldes:
  • ioniseringsbestråling fra eller forurensning av radioaktivitet fra en hvilken som helst kjernekraft eller kjerneavfall eller forbrenning av kjernekraft.
  • radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurensende egenskaper til en hvilken som helst kjernekraftinstallasjon, reaktor eller kjernekraftenhet eller kjernekomponent av slike enheter.
  • et hvilket som helst våpen som gjør bruk av kjernspalting og/eller spalting eller liknende reaksjon eller radioaktiv kraft eller materie.
  • et radioaktivt, giftig, eksplosiv eller annen farlig eller forurenset eiendel.
 10. Tap eller skade fra ethvert kjemisk, biologisk, bioteknisk eller elektromagnetisk våpen.
 11. Tap, ødeleggelse eller skade som direkte skyldes trykkbølger forårsaket av fly og andre luftbårne innretninger som flyr med sonisk eller supersonisk hastighet.
 12. Hvis en annen forsikring står ved makt på det tidspunkt tapet eller skaden inntreffer, skal denne forsikringen kun dekke den del av tapet eller skaden som ikke dekkes av den andre forsikringen.
 13. Tap av eller skade på artikler på lager og som skyldes terrorhandlinger som begås av en hvilken som helst person eller personer som handler ut fra et politisk motiv.

Kravprosedyre

Hvis eiendelene dine går tapt eller blir skadet, og du ønsker at vi fremlegger et krav under forsikringspolisen vår, må du varsle oss skriftlig om dette. Varselet skal sendes til oss på adressen eller faksnummeret som er oppgitt i kontrakten. Vi vil varsle forsikringsselskapet om kravet innen to virkedager fra mottak av varslet.

Last ned pdf >

Flyttebutikk

Utleieprodukter for enklere flytting

Tilhenger til utleie
Tilhenger til utleie

Utleie av tilhenger fra kun kr 490,- pr. dag. 7 hentepunkter i Stor-Oslo.

Utleie av sekke- og trappetraller
Utleie av sekke- og trappetraller

Enklere og sikrere flytting med leie av sekke- og eller trappetraller.